Checkout

Vedic Chant: Chanting from the Upanishads in Traditional Tune

  • Vedic Chant: Chanting from the Upanishads in Traditional Tune
SKU: CD VEDIC CHANT
by Swami Sarvaganananda
  • Indian audio CD
  • (retail only)
$10.95

Chanting from the Upanishads in traditional Indian tunes.

1.  Sri Gurubhro Namah...Gananam Tva Ganapatigam...(prayer)
2.  Om Bhadram Karnevih ... (Shanti Mantra)
3.  Om Isha Vasyamidagam Sarvam .... (Ishavasyaponishad)
4.  Om Sahana Babatu ... Atha Purosho Ha Bai... (Narayanopanishad)
5.  Hari Hi Om ... Ishda Debahurmanuryagani ... (Shanti Mantra)
6.  San Gachhadhavam Sam Badadhavam...(Sanjnanasuktam)
7.  Om Tacham Yorabrinimahe... Om Sahasrasirsha Purushah... (Purushasuktam)
8.  Om Sahana Babatu ... Sahasrashi Asham Devam ... (Narayanasuktam)
9. Om Sahana Babatu ... Ambhasya Pare

Add your review of this product

There are no reviews for this product.